More Nekos Fang?

If anyone has any more info or pics of Nekos Fang, it would be appreciated!

http://cosplay.wikia.com/wiki/Nekos_Fang